Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Profil absolventa oboru obchodní akademie 63-41-M/02


Obor Obchodní akademie je kvalitní přípravou pro další studium na vysokých školách i pro vstup do zaměstnání. V učebním plánu je kladen důraz především na výuku 2 cizích jazyků včetně cizojazyčné obchodní korespondence a na práci s PC na uživatelské úrovni. Dále absolvent získává dobré vědomosti z účetnictví, daňové soustavy, ekonomiky podniku a všeobecně vzdělávacích humanitních předmětů včetně matematiky, u níž je zvýšená dotace volitelných hodin pro přijímací zkoušky na VŠ.

Široká nabídka výuky jazyků – angličtina, němčina, ruština a španělština koresponduje s orientací školy na rozšířenou výuku jazyků a na rozsáhlou zahraniční spolupráci.

Absolventi oboru Obchodní akademie působí hlavně v ekonomických úsecích firem jako účetní, ekonomové a asistentky, pracují též v oblasti daňového poradenství a auditu, v bankách, finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, správách sociálního zabezpečení a dalších úřadech státní správy a samosprávy, v cestovních kancelářích, v obchodu, v obchodních společnostech a soukromých firmách. Uplatnění absolventů MOA Jičín na trhu práce je dobré, protože firmy i úřady respektují vysokou úroveň přípravy a dlouholetou tradici školy.

Odborné profilující kompetence švp obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

U oboru Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch je výuka od 3. ročníku rozšířena o profilové předměty se zaměřením na cestovní ruch. Studenti získají odborné znalosti v předmětech metodika průvodcovské činnosti, geografie CR, dějiny kultury, ekonomika CR, technika služeb CR. Absolvent je připraven zastávat pozice středního managementu v oblasti cestovního ruchu, což je umožněno obsahem učebního plánu propojeného s ostatními ekonomickými předměty a základy práva. Zvýšený důraz je kladen na jazykovou vybavenost, absolvent získá velmi dobrou znalost dvou světových jazyků včetně zvládnutí odborné terminologie, konverzačních a korespondenčních zvyklostí.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Uplatní se dále na pozicích vedoucích zájezdů, průvodců cestovního ruchu, delegátů cestovních kanceláří, organizátorů zájezdů, animátorů volného času, recepčních, ekonomů, pracovníků marketingu a reklamy ve všech oblastech cestovního ruchu. Absolvent může také pokračovat v daném zaměření studiem na vysoké škole.

Odborné profilující kompetence švp obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zaměření na cizí jazyky je určeno jazykově nadaným uchazečům. Znalost pouhých dvou cizích jazyků již nemusí v současné době při hledání kvalifikovaného uplatnění postačovat. Základní odborné kompetence oboru obchodní akademie se při tomto zaměření rozšiřují o schopnost komunikace ústní i písemnou formou ve třech cizích jazycích, a to v osobním i v pracovním životě. Studentům se naskytuje lepší možnost uplatnění např. ve firmách se zahraniční majetkovou účastí, které vyžadují komunikaci s mateřskou společností v cizím jazyce.

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity