Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

GDPR

Masarykova obchodní akademie, Jičín, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (zejména vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS dts7bdi, emailem na adrese sekretariat@moa-jc.cz nebo poštou na adrese Masarykova obchodní akademie, Jičín, ulice 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Výše uvedenými způsoby je možné se
v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů
na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je p. Václav Šteffl tel. č. 724008022 email: vaclav.steffl@nemjc.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje
o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu
a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje
o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Další agendy, resp. činnosti, o kterých je třeba informovat, jsou k nahlédnutí v příslušných  záznamech o činnostech, umístěných v kanceláři sekretariátu školy.

Vyhledat: