Školská rada


Školská rada je dle § 167 školského zákona orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:

Zástupci

volení pedagogickými pracovníky školy

Mgr. Jaroslava Fejfarová (předsedkyně)

Mgr. Martin Peterka

Zástupci

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Markéta Poláčková

Martina Šepsová

Zástupci

zřizovatele

Matěj Hlavatý

Ing. Martin Puš

Složení školské rady:

 • 1. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje z osob způsobilých k právním úkonům.
 • 2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům.
 • 3. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům.
 • 4. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má 6 členů

Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

© Masarykova obchodní akademie