Studentská rada


Studentská rada je orgánem studentů. Jejím prostřednictvím se mohou studenti vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Umožňuje studentům vznášet dotazy a připomínky, přicházet s vlastními náměty ke zlepšení nejen práce školy a jejího prostředí, ale i vztahů mezi zaměstnanci a studenty nebo mezi školou a rodinou či zviditelnění školy na veřejnosti. Ustanovení studentské samosprávy a její fungování ve škole umožňuje školský zákon č. 561/ 2004 Sb.

Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat.

Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 "Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci."

Členové studentské rady

TřídaJméno a příjmení zástupce
1A

Miroslav Šanda

1B

Lucie Lelková

1C

Markéta Matyášová, Jakub Šolc

2A

Evelína Procházková

2B

Sára Skrbková, Aneta Budziewská

2C

Ladislav Klazar

3A

Anna Mazáčková

3B

Kateřina Kulhánková, Jakub Hermann

3C

Anna Balcarová

3D

Karolína Vančurová, Anna Janstová

4A

Jiří Grosman

4B

Gabriela Čeřovská, Monika Jirků

4C

Adam David Tměj


© Masarykova obchodní akademie