Vyhlášení voleb do školské rady


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 2 členů školské rady Masarykovy obchodní akademie, Jičín, volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a 2 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

Další dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.

V rámci letošních doplňujících voleb je třeba zvolit jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Nový člen Školské rady je volen na zbývající část volebního období 2021-2024. Jedná se tedy o dvouleté období.

Volby do školské rady se budou konat v pondělí 12. září 2022 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy a v úterý 13. září 2022 od 7:30 do 15:30 v kanceláři sekretariátu školy.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků zašlete poštou, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo je odevzdejte osobně na sekretariátu školy do pátku 9. září 2022 do 12:00 hod. Zároveň je třeba předat písemný souhlas navrženého kandidáta.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Volební lístky obdrží zájemci (zákon. zástupci žáků školy a zletilí žáci) – voliči před volbou v den voleb v místě konání volby, tj. ve vestibulu školy nebo v sekretariátu školy. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (pas) k ověření totožnosti voliče a jeho zletilosti. Bez těchto dokladů nelze volit.

Výsledky voleb budou zveřejněny 20. září 2022 do 14:00 v budově školy a na webových stránkách školy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byl ředitelem školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

 • pan Mgr. František Egrt (předseda)
 • pan Mgr. Ondřej Švanda
 • paní Mgr. Tereza Charousková
 • paní Jana Štefflová
 • paní Soňa Zavadilová

Jičín  10. 8. 2022

Mgr. Ondřej Švanda
ředitel školy

 

Výňatek z volebního řádu pro volby členů školské v platném znění

Složení školské rady:

 1. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje z osob způsobilých k právním úkonům.
 2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům.
 3. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům.
 4. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má 6 členů.

Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Volby do školské rady

Školská rada Masarykovy obchodní akademie, Jičín, pracuje ve složení 6 členů; třetinu zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel. Délka volebního období členů školské rady je tři roky. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

V rámci letošních doplňujících voleb je třeba zvolit jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Nový člen Školské rady je volen na zbývající část volebního období 2021-2024. Jedná se tedy o dvouleté období.

1. Nominace kandidátů

1. Kandidáta na tříleté funkční období (2021 – 2024) pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát.

Návrh musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, podpis
 2. u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
 3. u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků jméno, příjmení (příp. tituly), datum narození, adresu trvalého bydliště,
 4. podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Návrhy kandidátů na členy školské rady musí být doručeny ředitelství školy poštou, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo osobně nejpozději do pátku 9. září 2022 do 12:00.

Kandidátní listiny budou zveřejněny od pátku 9. září 2022 na nástěnce ve vestibulu školy a na stránkách školy www.moa-jc.cz.

2. Provedení voleb

Volby kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhnou v pondělí 12. září 2022 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy a v úterý 13. září 2022 od 7:30 do 15:30 v kanceláři sekretariátu školy.

Oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) obdrží hlasovací lístky pro hlasování dle návrhu oprávněných osob v den voleb na místech volby. Voliči se prokáží průkazem totožnosti.

Volební místnosti budou řádně označeny nápisem „Volební místnost pro volby do školské rady 2022.“ V každé volební místnosti bude k dispozici i Volební řád pro volby do školských rad schválený Radou Královéhradeckého kraje. Ten je uveřejněn i na internetových stránkách Královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz). 

Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 1 kandidáta. Takto upravený volební lístek potom osobně vloží do připravené urny. Bude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvoleného člena školské rady je považován kandidát na 1. místě dle hlasování oprávněných osob. Výsledky voleb budou oznámeny v úterý 20. září 2022 na nástěnce ve vestibulu školy a webových stránkách školy www.moa-jc.cz.

 

Jičín 10. 8. 2022, Mgr. Ondřej Švanda, ředitel školy


© Masarykova obchodní akademie